O kościele

1. Powstanie parafii

Wieś Polichna przed 1929 rokiem należała do parafii Modliborzyce odleglej o 10 km. Tak duża odległość od kościoła sprawiała trudności mieszkańcom wsi, a zwłaszcza ludziom starszym i dzieciom w uczęszczaniu na niedzielną Mszę Świętą. Z tego też powodu mieszkańcy wsi rozpoczęli starania u biskupa lubelskiego, aby wyraził zgodę na odprawianie Mszy Świętej w ich kaplicy cztery razy w roku. Biskup lubelski po zapoznaniu się z opinią księdza proboszcza modliborskiego w lutym 1927 roku przychylił się do prośby mieszkańców Polichny i zezwolił na odprawianie Mszy Świętej w kaplicy w Polichnie nie cztery razy do roku, ale w każdą niedzielę i święta, a także w dni powszednie. Mieszkańcy Polichny byli bardzo zadowoleni z decyzji biskupa, jednakże nie poprzestali na tym co już osiągnęli i w nie długim czasie wysłali do Kurii biskupiej pismo z prośbą o utworzenie parafii w Polichnie. Prośbę swą motywowali tym, że często z przyczyn niezależnych od nich ksiądz modliborski nie mógł przybyć do Polichny na Msze Świętą. Zdarzało się tak zwłaszcza w zimie, kiedy to drogi zasypane śniegiem były nieprzejezdne w ogóle albo tez przejazd był bardzo utrudniony. Stad też mieszkańcy Polichny uważali, ze lepiej byłoby gdyby ksiądz był u nich na miejscu .

Ludność Polichny wykazała się ze swej strony ogromną inicjatywą i dobrą wolą w staraniach o własną parafię. Z własnej woli w kwietniu 1927 roku ofiarowali ziemię pod budowę kościoła oraz na potrzeby księdza, zobowiązali się do wybudowania plebani i zabudowań gospodarczych, które miały służyć przyszłemu proboszczowi, dobrowolnie się opodatkowali po 2 złote z morgi, aby pokryć koszty budowy kościoła i innych zabudowań .

Ksiądz biskup widząc zapał i ofiarność wiernych w dążeniu do swej własnej parafii kazał przesłać opinie w tej sprawie proboszczom parafii: Modliborzyce, Potok Wielki, Blinów i Kraśnik oraz dziekanom dekanatu zaklikowskiego i janowskiego. Pisma nadesłane przez proboszczów do Kurii Biskupiej świadczą o tym, że proboszczowie niezbyt chętnie przyjeli projekt utworzenia nowej parafii a tym samym pomniejszenia terytorium parafii do nich należących. W swych pismach do biskupa pisali oni także, że mieszkańcy wsi, z których planowano utworzyć nową parafię są przeciwni temu projektowi między innymi ze względu na koszty, jakie trzeba będzie ponieść w związku z budowa nowego kościoła. Proboszcz Modliborzyc w piśmie do biskupa pisał, że jedynie mieszkańcy wsi Szastarka – Stacja PKP są za powstaniem nowej parafii, ponieważ mieliby do kościoła w Polichnie znacznie bliżej niż do obecnego kościoła parafialnego w Kraśniku.

Biskup lubelski Marian Fulman po zapoznaniu się z opinią dziekanów i proboszczów oraz uwzględniając wole mieszkańców Polichny, utworzył dekretem z dnia 14 lutego 1928 roku parafię w Polichnie, a po wyrażeniu nań zgody przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dokonał jej erekcji w dniu 1 listopada 1929 roku. Pierwszym proboszczem parafii został ksiądz Jan Łazicki, dotychczasowy wikariusz w parafii Modliborzyce .

 

2. Przynależność państwowa i kościelna

Od początku swego istnienia, wieś Polichna należała do powiatu urzędowskiego i województwa lubelskiego. Stan taki utrzymywał się do 1793 roku, wówczas to na miejsce powiatu urzędowskiego powstała ziemia lubelska. Najniżej w administracji terytorialnej była gromada wiejska, reprezentowana przez wójta, w skład której wchodzili wszyscy mieszkańcy wsi.

Po I rozbiorze Polski Polichna znalazła się w obrębie zaboru austriackiego wchodząc w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1776 roku w skutek zmian granicznych tereny Janowa i Modliborzyc powróciły do Polski. Stan taki nie trwał jednak długo, bo na skutek trzeciego rozbioru w 1795 roku Polichna ponownie znalazła się w granicach Austrii w cyrkule józefińskim a następnie lubelskim Galicji Zachodniej .

W 1809 roku Polichna jak i cala Lubelszczyzna wcielona została do Księstwa Warszawskiego i przynależała do departamentu lubelskiego, powiatu kraśnickiego. Od 1815 roku tereny te weszły w skład Królestwa Polskiego. Polichna znajdowała się wówczas w obrębie województwa lubelskiego, które w 1837 roku zmieniło nazwę na gubernie. Od 1816 roku wieś przynależała do obwodu zamojskiego, po czym od 1864 roku do powiatu janowskiego. Najniżej w administracji terytorialnej była gmina, do 1864 roku była to gmina Polichna, a od tego roku gmina Brzozówka, ale z siedzibą w Polichnie. Urząd gminy mieścił się w drewnianym budynku w Polichnie Górnej, który na początku XX wieku zastąpiono murowanym. Gmina Brzozówka swym zasięgiem obejmowała 16 wsi i 7 folwarków liczących 5968 mieszkańców.

Po odzyskaniu niepodległości przynależność administracyjna Polichny niewiele się zmieniła, nadal znajdowała się w województwie lubelskim i powiecie janowskim. Dopiero w 1942 roku dokonano zmiany, w wyniku której Polichna powróciła do powiatu kraśnickiego. Najmniejszą jednostką administracyjną nadal pozostawała gmina Brzozówka z siedziba w Polichnie.

Większe zmiany w administracji zaszły w okresie PRL-u. Wówczas to w 1955 roku zniesiono gminy, a na ich miejsce utworzono gromady, w tym również w Polichnie. W 1973 roku na miejsce gromad ponownie przywrócono gminy. Niestety Polichna na tym posunięciu straciła, ponieważ wieś podlegała od tej pory pod nowo utworzoną gminę z siedzibą w Szastarce. Dwa lata pózniej zlikwidowano powiaty i włączono Polichnę do województwa tarnobrzeskiego. W 1999 roku wieś powróciła do województwa lubelskiego i odrodzonego powiatu kraśnickiego.

Pod względem administracji kościelnej terytorium parafii Polichna przed jej powstaniem należało najpierw do parafii Słupie a od 1664 roku do parafii Modliborzyce. W momencie powstania parafia objęła swym zasięgiem wieś Polichnę ze wszystkimi jej częściami oraz wieś Szastarka – Stacja PKP. Terytorium parafii zostało zmniejszone w 1985 roku. Wówczas to od parafii Polichna odpadła wieś Szastarka — Stacja PKP przyłączona do nowo powstałej parafii Szastarka.

W 1929 roku parafia Polichna graniczyła z czterema parafiami, mianowicie z parafią Kraśnik, parafią Potok Wielki, parafią Blinów i parafią Modliborzyce. Rozwój sieci parafialnej spowodował, że w latach osiemdziesiątych nastąpiły zmiany w administracji terytorialnej, w związku z czym parafia miała nowych sąsiadów. I tak od północy parafia graniczyła z parafią Stróża i parafią Szastarka wydzielonych z parafii Kraśnik, od wschodu graniczyła z parafią Brzozówka powstałą z parafii Blinów, od zachodu graniczyła z parafią Rzeczyca Księża, od południa graniczyła z parafią

Modliborzyce i parafią Potok Wielki. Należy zauważyć, że do 1992 roku wszystkie parafie znajdowały się w obrębie diecezji lubelskiej. Od 1992 roku parafie Modliborzyce i Potok Wielki zmieniły swą przynależność diecezjalną i weszły w skład diecezji sandomierskiej. W ten sposób od 1992 roku parafia Polichna od południa graniczy z diecezją sandomierska.

Na przestrzeni wieku parafia Polichna należała do czterech dekanatów. W chwili utworzenia została włączona do dekanatu janowskiego, do którego należała do 1961 roku, po czym przeszła do dekanatu zaklikowskiego. W 1986 roku parafia Polichna z dekanatu zaklikowskiego przeszła do dekanatu zakrzowieckiego. Ostatnia zmiana nastąpiła w 1997 roku, kiedy to parafia została przyłączona do przeorganizowanego dekanatu kraśnickiego.

Parafia Polichna pod względem przynależności terytorialnej na szczeblu diecezji od chwili swego powstania należy do diecezji lubelskiej.